วิธีการเรียน

ทดสอบวัดระดับภาษา

สมัครเรียน

นัดเวลาเรียน

เข้าห้องเรียนตามเวลา

ทบทวนก่อนเรียน 5-10 นาที

ทบทวนเนื้อหาบทเรียนของครั้งก่อน เตรียมเอกสารบทเรียนของครั้งต่อไป และตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อม กับการเรียน Video call

ทบทวน 1-1 กับโค้ช 25 นาที

ช่วงเวลา 25 นาทีแห่งการเรียนรู้ที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการเรียนสดตัวต่อตัว ได้ฟัง-พูด ใช้งานจริงกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นสภาพแวดล้อมแห่งการสร้างทักษะภาษาที่สองแก่เด็กที่ดีที่สุด

ทำแบบฝึกหัด
ทบทวนบทเรียน 5-10 นาที

ในแต่ละคลาสหลังเรียนจบ โค้ชจะแนะนำให้ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมที่เฉพาะเจาะจงกับผู้เรียนแต่ละคนเพื่อแก้ไขจุดอ่อนในด้านต่างๆของผู้เรียน

อุปกรณ์ที่เรียนได้