ระบบหลักสูตรและคอร์สเรียนของ Globish

หลักสูตรของ Globish ออกแบบตามมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรปและหลายประเทศทั่วโลก

โดยที่หลักสูตรของ Globish ครอบคลุมตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับเชี่ยวชาญและยังสอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบสอบภาษาอังกฤษอื่นๆอีกด้วย

คอร์สเรียนของเรา

Card image cap
PART 1: INTRODUCTION
(PRE A1)

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากกว่า 720 คำ พัฒนา IQ EQ ความคิดสร้างสรรค์และไวยากรณ์พื้นฐานผ่านการเรียนกับคุณครูชาวไทยและชาวต่างชาติ

Card image cap
PART 2: SENTENCES AND VOCABS
(A1)

เน้นการสนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันด้วยเทคนิค Role Play เพื่อให้สามารถสร้างประโยคได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องและสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ

Card image cap
PART 3: CONVERSATION
(A2)

เรียนรู้เทคนิคการพูดและการใช้คำศัพท์ต่างๆที่มักใช้ผิด รวมถึงสามารถแสดงอารมณ์และความรู้สึกผ่านการสื่อสารภาษาอังกฤษในรูปแบบการ Discussion กับคุณครูต่างชาติ

Card image cap
PART 4: TIPS AND SKILLS
(B1)

เน้นการฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยการใช้จริง เรียนรู้หลักแกรมม่าเพิ่มเติมสนทนาและตอบโต้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วในทุกสถานการณ์ในชีวิตประจำวันอย่างมั่นใจ

Card image cap
FREESTYLE TALKING FOR KIDS
(A2+)

ได้ลองนำสิ่งที่เรียนทั้งหมดมาใช้ในการสนทนาในชีวิตจริงด้วยการเรียนพูดแบบเลือกหัวข้อเอง (Freestyle Taliking) ซึ่งน้องๆจะได้ฝึกเป็นผู้เริ่มต้น บทสนทนาและต้องพูดคุยกับชาวต่างชาติตั้งแต่ต้นจนจบด้วยตนเอง

GLOBISH GROUP CLASS

การเรียนแบบ Group Discussion Class เพื่อให้ผู้เรียน นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Private Class มาฝึกประยุกต์ใช้จริง ผู้เรียนจะได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆร่วมคลาสในหัวข้อต่างๆ โดยเน้นการเรียนรู้จากการฟังและวิธีการสื่อสารที่แตกต่างไปพร้อมกันได้ฝึกโต้ตอบในรูปแบบที่เป็นธรรมชาติและใกล้เคียงสถานการณ์จริง